Klauzula Informacyjna


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. POL-SERVICE MAJCHER JACEK z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Budziwojska 90, 35-317 Rzeszów, tel. 17/2293456, email: biuro@pol-service.pl jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
– przygotowania oferty
– zawarcia umowy/przyjęcia zlecenia i jej wykonanie
– obsługi reklamacji bądź serwisu pogwarancyjnego
– monitoring
– w celach archiwalnych
– w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z zawartą z Panią/panem umową
4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):
• osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
• dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) po sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji, utrzymania gwarancji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
• dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
• dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
8. POL-SERVICE MAJCHER JACEK nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.
11. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, że Podmiot uzyskał je ze źródeł publicznie dostępnych.
12. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy i świadczenie usług przez Podmiot np. celem wystawienia faktury, ustalenia miejsca dostawy itp. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
13. W procesie wykonywania umowy i świadczenia usługi Podmiot nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany
14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

Rzeszów, 14-06-2019
Wersja 2019.01